"Lakolkstien"

Overenskomst  vedrørende adgangsvejen fra Bolilmark til Lakolk

Af overenskomsten  vedrørende adgangsvejen fra Bolilmark til Lakolk fremgår det, at grundejerforeningen har fået tilladelse til at etablere en gang/cykelsti fra sommerhusområde 7 og ud til klitterne ved Lakolk.

Stiarealet må være 2 - 3 m bred og der må graves en grøft på begge sider af stiarealet for vandafledning. Stien må belægges med sand eller grus.

Overenskomsten kan opsiges med 1 års varsel fra lejers side, men ejer kan kun opsige overenskomsten, såfremt  arealet skal udlægges til sommerhusområde.

Vedligeholdelsen af stiarealet påhviler lejerne.