Nye Vedtægter for Grundejerforeningen
for sommerhusområde nr. 7
Bolilmark Rømø

Nye vedtægter 2018 Printvenlig version

 

§1

Foreningens navn er Bolilmark Grundejerforening med hjemsted i Tønder kommune.

 

§2

Medlemmer af foreningen er ejere af sommerhusgrunde eller arealer til udstykning af sommerhusgrunde beliggende i sommerhusområde nr. 7 Bolilmark på Rømø.

Herudover kan optages ejere af parceller, der er udstykkede eller udstykkes fra omkringliggende arealer.

 

§3

Foreningens formål er at løse de for parcelejerne værende fælles opgaver, derunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, fortove, grøfter, postkasseanlæg, stemmeværker og diger m.v.

Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for enhver parcelejer alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse m.v. af de i afsnit i nævnte fællesopgaver.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement gældende for samtlige medlemmer af grundejerforeningen.

Bestemmelserne i ordensreglementet forelægges på den første generalforsamling efter reglementets udarbejdelse og skal stadfæstes af denne.

 

§4

For lån til fælles anliggender, hvis gennemførelse er vedtaget på generalforsamlingen, hæfter - og med virkning også for ikke mødte medlemmer - alle medlemmerne solidarisk i forhold til det antal sommerhusgrundparceller, de er ejere af.

 

§5

Når et medlem afhænder sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af den, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen. Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af såvel køber som sælger.

 

§6

Til foreningens administration og øvrige udgifter, omfattende vedligeholdelse samt udbygning af veje og stier m.m., betaler hvert medlem for hver parcel (sommerhusgrundparcel i henhold til udstykningsplanskitsen) han er ejer af et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Alle udgifter fordeles med lige store andele pr. parcel. Kontingentet forfalder den 1. april og opkrævning foranlediges af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt senest den 30. april.

I mangel af kontingentets indbetaling overgives restancer til inkasso.

 

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Hvert medlem har en stemme pr. parcel han er ejer af.

Generalforsamlingen afholdes, hvor det af bestyrelsen skønnes hensigtsmæssigt på Rømø eller nærmeste omegn.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer udover sin egen/egne.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev eller mail til hvert enkelt medlem, til den af denne sidst opgivne adresse.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen skriftligt eller pr e-mail senest 15 januar.

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed, og regnskabet samt budget for kommende år forelægges til godkendelse.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter en af mindst 1/3 af medlemmerne til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, eventuel ved fuldmagt, ved dennes begyndelse, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 10

Generalforsamlingens beslutning afgøres ved almindelig stemmeflerhed, men til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.

 

§ 11

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ethvert medlem af grundejerforeningen eller dennes ægtefælle/samlever er valgbar.

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.

Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Disse afgår hvert år, men kan genvælges.

Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Det tilstræbes at formand og kasserer ikke afgår samtidig. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsesmedlemmer kan nægte at lade sig genvælge, såfremt de har siddet i bestyrelsen i 2 perioder.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

 

§ 12

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, som kan ses på www.grundejerforening-bolilmark.dk

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 13

Enhver foreningen vedkommende retshandel er bindende for foreningen, når det oprettede dokument er underskrevet af formanden (i dennes forfald af næstformanden) og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Overdragelse af foreningen tilhørende veje og stier, (såfremt myndighederne tillader dette) kan ikke foretages, med mindre en godkendelse foreligger fra det kvalificerede flertal, der er nævnt ved vedtægtsændringer ad. § 10.

 

§ 14

Foreningens regnskabsår er 1. januar- 31.december.

 

§ 15

Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn.

 

§ 16

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue, samt om, hvorledes der skal forholdes med fællesarealerne.

Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser, eller så længe den påtaleberettigede modsætter sig dette i henhold til de for området gældende servitutter.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. september 1972.

og ændret på generalforsamling den 26. juli 1980, den 14. juni 1986 og den 22.juni 2013,

 

Vedtægterne ændret og godkendt som et samlet sæt på generalforsamlingen den 21. april 2018.

Endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2018.

 

Bestyrelsen